DIVERSITY OF LIFE TOMPKINS COUNTY FLORA

Montiaceae

YYPG SYNONYMS:
Hectorellaceae

Claytonia44 IMAGES FOUND: IMAGES 1 - 44:

Claytonia caroliniana

Claytonia caroliniana

Claytonia caroliniana

Claytonia caroliniana

Claytonia lanceolata

Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Claytonia virginica

Hectorella caespitosa

Lewisia

Lewisia

Lewisia pygmaea

Lewisia pygmaea

Lyallia kerguelensis

Montia fontana

1079698 (100)